Seznam zdravotnických zkratek
10MWT 10 metrový test chůze
a. Tepna (artérie)
AA alergologická anamnéza
AAR alfa atenuační reakce
AAT atikoantrotomie
AB arteria basilaris
AB im. hrozící potrat
AB incip. Počínající potrat
AB incompl. neúplný potrat
AB missed zmlklé těhotenství
AB spont. samovolný potrat
abd. x. add. abdukce x addukce
ABD/ADD abdukce/addukce
ABPM ambulantní monitorování krevního tlaku(TK holter)
ABR Acidobazická rovnováha
AC akromioklavikulární kloub
ac. akutní
ACA arteria cerebri anterior
ACC arteria carotis communis
ACE arteria carotis externa
ACEI inhibitor angiotenzin konvertujícího enzymu
ACI arteria carotis interna
ACM arteria cerebri media
AComA arteria cominicans anterior
AComP arteria comunicans posterior
ACP arteria cerebri posterior
ACS arteria coronaria sinistra
ACT akrální koaktivační terapie
AD Active Directory - dle kontextu
AD atopická dermatitida - dle kontextu
ad do
ADHD porucha pozornosti s hyperaktivitou / Attention Deficit Hyperaktivy Disorder/
ADL aktivity každodenního života
AE antiepileptika
AF artérie femoralis
afebr. afebrilní
Afl anteflexe
AG angiografie
AGC TEP kolene Biomet
AGR antigravitační relaxace
AH antrum Higmori
AHS aktivní hrudní sání
AHY abdominální hysterektomie
AIH autoimunní hepatitis
AIM Akutní infarkt myokardu
AK akantická keratoza  
AKI Akutní poškození ledvin
AKS akutníkoronární syndrom
alv. alveolární
AM arteficiální mydriáza
AM,BM arteficiální mydriáza, biomikroskopicky
amb. ambulance
AMC amniocentéza
AME antromastoidektomie
AMI arteria mesenterica inferior
AML akutní myeloidní leukemie
AMNIOS amnioskopie
amp. ampule
ampl. amplituda
AMS arteria mesenterica superior
Amylázy S Amylázy v séru
Amylázy U Amylázy v moči
angioCT angiografické kontrastní vyšetření pomocí CT
Anti Xa Monitorování léčby nízkomolekulárním heparinem
AO atlantooccipitální
AoR aortální regurgitace
AoS aortální stenóza
AP angina pectoris - dle kontextu
AP automatický perimetr - dle kontextu
APC argon plasma koagulace
APD Automatizovaná peritoneální dialýza ( cycler)
ape appendectomie
APN absolutní počet neutrofilů
APRV ventilační režim s variabilní velikostí dechového objemu a 2 úrovněmi CPAP
APTT Aktivovaný parciální tromboplastinový čas
ARDS Akutní respirační dechová tíseň
Arh autorefraktometr
ARO anesteziologicko-resuscitační oddělení
Art. arteriální
ARTS atheroskleroza
AS Apgar score - dle kontextu
AS ateroskleróza - dle kontextu
AS neprav. akce srdeční nepravidelná
AS prav. akce srdeční pravidelná
AS univ. povšechná arterioskleroza
ASA klasifikační stupnice operačních rizik - dle kontextu
ASA kyselina acetylosalicilová - dle kontextu
ASD defekt síňového septa, defekt septa síní
ASK artroskopie
ASM anti- seizure medication - protizáchvatové léčivé přípravky
ASP ascendentní pyelografie
ASP + akce srdeční plodu
ASPV antispastické pohybové vzory
Asr akce srdeční
achillova šlacha
AT adenotomie
AT III Antitrombin III
ATB antibiotika
AV arteria vertebralis, adenoidní vegetace - dle kontextu
AVF anteverze flexe dělohy
AV-F AV-F – arterio-venozní shunt
AVM arteriovenosní malformace
AVNRT antrioventriculární nodal reentry tachykardie
AVR náhrada aortální chlopně
AVRT AV reentry tachykardie
AXB axilární blok
AZA azatioprim
B poloha na břiše
B1 Beba 1
B2 Beba 2
BAEP sluchové evokované potenciály
BAL bronchoalveolární laváž
BAO bicuspidálníAO chlopeň
BAP bez aktivního pohybu
BAV balónkováaortální valvuloplastika
BCC bazocelulární carcinom
BCM Body Composition Monitor
BD Břišní drén
BDT bronchodilatační test
BG bazální ganglia
BHP benigní hyperplazie prostaty
BCHS bércová chodící sádra
BI bazální iridektomie
bilat. bilaterálně
bili bilirubin
BIPAP bifázická ventilace pozitivním přetlakem
BiV biventriculární stimuace srdce
BKK Ca blokátor- Kalciový blokátor
BM bilirubinometrie
BMI body-mass-index
BMS prostý stent
BND bloková disekce krčních uzlin
BP biopsie prostaty
BPD průměr hlavičky
bpn. bez patologického nálezu
BPPV benigní polohové paroxysmální vertigo
BRSK bronchofibroskopie
BS Burch - Schneiderova dlaha
BSO bilaterální salpingektomie a ovarektomie
BT bilance tekutin
bvf. bez vedlejších fenoménů
C krční (c páteř – krční páteř)
c. centrální
C/C cementová TEP
C/Th přechod
Ca+ Calcium (vápník)
CA celková anestezie
Ca karcinom
CABG-(AKB) aortokoronární bypass
CaCl Calcium Chloratum
cal. calyx – kalich
CAPD Kontinuální ambulantní peritoneální dialýza
CB cervikobrachiální
CC cervikokraniální
CCS Canadian cardiology Society-třídy hodnocení angíny pectoris
CD Crohnova nemoc, cavum Douglasi, Dupuytrenova kontraktura - dle kontextu
CDI Klostridiové infekce (Clostridium difficile infection)
CERV. cervix, cervikálně
CG cévní gymnastika
CG cévní gymnastika
CHG Chlorhexidinglukonát antiseptikum s širokospektrým antimikrobiálním a antimykotickým účinkem
Ci-ca citrátovo-calciový, -á, -é
CIN cervical intraepit. neoplasia
CIS carcinoma in situ
CJ cvičební jednotka
C JIP centrální jednotka intenzivní péče
CKP cervikokapilární endoprotéza
CL chloridy
CLISA hodnocení místa vpichu u centrálních žilních katetrů
CLL chronická lymfocytární leukemie
CME cystoidní makulární edém
cmH2O Centimetr vodního sloupce
CML chronická myeloidní leukemie
CMP Cévní mozková příhoda
CMTC karpometakarpální kloub
CNS centrální nervový systém
CO srdeční minutový objem
cor AP srdeční akce pravidelná
COS Centrální operační sály
CP krátká perioda DD proudů
CPAP ventilace s pozitivním endexpiračním přetlakem
CPE Enterobakterie produkující karbapenemázy 
cps. Kapsle
CRC kolorektální karcinom
CRL Temeno kostrční rozměr
CRP C reaktivní protein
CT počítačová tomografie
CTAG CT angiografie
CV cervikovestibulární
CVP centrální žilní tlak
CVT/CŽT centrální žilní tlak
CVVHD kontinuální veno-venózní hemodialýza
cysto cystoskopie
CYTOL cytologie
CŽK centrální žilní katétr
Č čaj
č. číslo
č. r. červený reflex
ČIK čistá intermitentní katetrizace
ČMP Čerstvá mražená plazma
ČZV Částečné zpětné vdechování
D dieta
D-dim D-dimery, marker tromboembolických stavů
dat/hod. datum/hodina (tlakový záznam)
DB databáze
DB SQL SQL databáze
DC dýchací cesty
DCD dolní cesty dýchací
DCP dynamická kompresní dlaha
DD diadynamické proudy
DDD,D00, DPI kardiostimulační režimy
DES drug eluting st
DF dechová frekvence - dle kontextu
DF diphase fix - dle kontextu
DF dorsální flexe - dle kontextu
DG dechová gymnastika
dg diagnóza
DHS skluzný dynamický šroub ( zlomeninay prox. femuru)
diastol. diastolický
DIC Diseminovaná intravaskulární koagulopatie
Dif. dg. Diferenciální diagnostika
DIP dist. Interfalangeální kloub prstu
dist. distální , dolní
DK dolní končetina
DKK dolní končetiny
DKMP dilatační kardiomyoatie
DLBCL difúzní velkobuněčný B-lymfom
DLC dialyzační katetr
DM diabetes mellitus
DMO dětská mozková obrna
DMSA statická scintigrafie
DN dual needle - dvě jehly
DNR bez resuscitace
DNS dynamická neuromuskulární stabilizace - dle kontextu
DNS Domain Name Server - dle kontextu
DOAC přímý orální inhibitor trombinu
DOPPLER doplerometrické vyšetření končetinových cév
dors. dorsální
dors.flex dorsální flexe
dosp.p. Dospávací pokoj
DP denní pobyt
DPL dle potřeby
DPN dočasná pracovní neschopnost
DR diabetická retinopatie
DRE digitální rektální examinace
DSA angiografické kontrastní vyšetření RTG
DSK vyšetření dermatoskopem
DSS defekt septa síní
dutina ústní
DuK Dupuytrenova kontraktura
dUZ, DUSG, DUS dopplerovskéultrazvukové vyšetření
DXA dvoufotonová kostní denzitometrie
EAC chirurgická endarterectomie
EBR erytrocyty resuspendované( krev)
ECC extracorporální oběh(mimotělní)
ED erektilní dysfunkce
EEG Elektroencefalograf
EECH endonasální endoskopický výkon na vedlejších nosních dutinách
EF LK, PK ejekčnífrakce levé komory, pravkomory
EH Epidurální hematom
EHD exstipace hernie disku
ECHO echokardiografické vyšetření
EIS ekonomický informační systém
EIV elektrický invalidní vozík
EK epidurální katetr
EKG Elektrokardiograf
EKV elektrická kardioverze
ELKO elektrokoagulace
EM Epiziotomie mediální
EMG elektromyograf
EML Epiziotomie mediolaterální
EMR endomukozní resekce
ENT sonda enterální sonda
EP evokované potenciály
EPE endoskopická polypektomie
EPI Epidurální blokáda
Epi záchvat Epileptický záchvat
epidren epicystostomický drén
E-PN elektronická neschopenka
EPO erytropoetin
ER enuretický režim
ERCP endoskopická retrográdní cholangiografie
ERD erytrocyty deleukotizované (krev deleukotizovaná)
ERGO ergometrické vyšetření
ERM epiretinální membrána
ES elektrostimulace
ESBL Extended-spectrum ?-lactamases (širokospektré ?-laktamázy)
ESRD Terminální renální selhání
ET elektroterapie - dle konceptu
ET esenciální trombocytémie - dle konceptu
ET (KET) embryo transfer (kryo)
ET CO2 end expirační tlak kysličníku uhličitého ve vydechovaném vzduchu
ETK endotracheální kanyla
EUS endoskopická sonografie
event. eventuálně
ex ukončení
F flexe
F frontální, forceps - dle kontextu
F/E flexe/extenze
FA farmakologická anamnéza
FAG fluorescenční angiografie
FAKO fakoemulsifikace
FB Fresubin
Fbg fibrinogen
FECHO fetální echokardiografické vyšetření
FESS funkční endoskopické vyšetření polykacího aktu
FGS fibroskopie
FH francouzské hole
fib. fibulární
FiO2 inspirační frakce kyslíku
FK fibrilace komor
FL délka femuru
FLACC metoda hodnocení bolesti u pacienta neschopného slovního vyjádření
fl.x.ext. flexe x extenze
flexi flexibilní
FLOW imunoflowcytometrie
FMR fotomyoklonická odpověď
FN fakultní nemocnice
FNAB aspirační bipsie tenkou jehlou
Fo formule
FotoS fotostimulace
FP femoropatelární
FR fotoreakce
frac. fraktura
fract fraktura/zlomenina
FS fibrilace síní
FT fyzikální terapie, femorotibiální - dle kontextu
FW sedimentace
G-CSF růstový faktor stimulující granulocyty
G.t. gestační týden
GA gynekologická anamnéza
GBS Group B Streptococcus
GCS glasgow coma scale
GDO geriatrické a doléčovací oddělení
GEA gastrenterologická ambulance
GERD refkluxní onemocnění jícnu
GEU graviditas extrauterina
GF glomerulární filtrace
GFS gastrofibroskopie
GGL ganglion
GH glenohumerální kloub
GIT gastrointestinální trakt
gr. stupeň
grav. gravidita
Grav. h. Týden gravidity
GTCS generalizovaný tonicko klonický záchvat
gtt. Kapka (-y)
GYN gynekologie
GYNPOR gynekologicko-porodnické oddělení
H Hartmann roztok
HA Hydroadenitida - dle kontextu
HA hormonální antikoncepce - dle kontextu
HAZ hyperalgická zóna
Hb hemoglobin
HbsAg Australský antigen
HCC hepatocelulární karcinom
HCD horní cesty dýchací
HCl chlorovodík
HCN Hemochron
HCT Hydrocortizon
HD hrudní drén
HD Hemodialýzy - dle kontextu
HDD home hemodialýza
HDF hemodiafiltrace
HDS Hemodialyzační středisko
HE herniotomie
HeD hernie disku
HH Hunt Hess
HH (v angličtiněHHC) Hereditární hemochromatóza
HID hernia inquinalis l. dx.
HIS hernia inquinalis l. sin
HIV virus lidské imunodeficience
HK horní končetina
HKK horní končetiny
HKMP hypertofická kardiomyopatie
HLP hyperlipoproteinémie
hm. hmotnost
HN arteriální hypertenze - dle kontextu
HN hereditární hematochromatoza - dle kontextu
HNN hlavové nervy
HOKMP hypertofická obstrukční kardiomyopatie
HoLEP Holmium Laser enukleace prostaty
Hp. hemipareza
HP. Helicobacter pylori
HR Hallux rigidus
HRS Hepatorenální syndrom
HRT Heidelberský retinální tomograf, hormonální substituce dle kontextu
HSK hysteroskopie
HSSP hluboký stabilizační systém páteře
Htk hematokrit
HTN hypertzenze
HU hernia umbilicalis - dle kontextu
HU hydroxyurea- dle kontextu
HUTT test na nakloněné rovině
HV hyperventilace
Hvalg. Hallux Valgus
HW hardware
HY abd. abdominální hysterektomie
HY vag. vaginální hysterektomie
hyb hybridní ( částečně cementovaná) TEP
HZK horní zevní kvadrant
HŽT hluboká žilní tromboza
CHCE cholecystektomie
CHICHS chronická ischemická choroba srdeční
CHOPN chronická obstrukční plicní nemoc
CHRI chronická renální insuficience
chron. chronický
CHSL Chronické selhání ledvin
CHT chemoterapie
CHVI chronická venósní insuficience
i.a. intraarteriální
i.artik. intraartikulárně
i.m. Intramuskulární
INF interferon
i.v. intravenózní
IAP intraabdominální tlak
IAv Index aviditity
IBD nespecifický střevní zánět
IBP intraarteriální tlak
IBS dráždivý tračník
IC ictové centrum
ICD implantabilní kardiovertr-defibrilátor
ICP intrakraniální tlak
ID identifikace pacienta - dle kontextu
ID intradermální - dle kontextu
IDUS intraduktální sonografie
IEL intraepiteální lymfomy
IEN intraepiteliální neoplazie
IF interferenční proudy
IHD Intermitentní hemodialýza
ICH DKK ischemická choroba dolních končetin
ICHDK ischemická choroba dolních končetin
ICHS ischemická choroba srdeční
IL-6 interleukin
ILTV individuální léčebná tělesná výchova
IM infarkt myokardu
impl. implantace
IN Infatrini
in cursu V běhu
incip. počínající
inf. inferior, dolní
inf. FR 1/1 Fyziologický roztok 1/1
inf. FR 1/3 Fyziologický roztok 1/3
inf. G Glukoza roztok (5%, 10%, 20%, 40%)
inf. PL Plasmalyte roztok
inf. R 1/1 Ringerův roztok
inf.Darow Darrow roztok
inf.FR Fyziologický roztok
inf.Ma Manitol roztok (10%, 20%)
infer. inferior, dolní
inh.vinc. inhalace vincentkou
inj. injekce
int. - ext. interní (vnitřní) - externí (vnější)
IOJ intraoseální jehla
IOL nitrooční čočka
IP inspirační tlak
IP Index pozitivity
IPOPV interní předoperační vyšetření
IPP inhibitor porotonové pumpy
IRDA intermitentní rytmická delta aktivita
Irreg. nepravidelný
IRTA intermitentní rytmická theta aktivita
IT informační technologie
IUD nitroděložní tělísko
IUGR růstová retardace plodu
IVF fertilizace in vitro
IVK intravenózní kanyla
IVP izoplanární vektorové pole
IVU intravenózní urografie
IVUS intravaskulární ultrazvuk
izo izokorický
J Joul
JAK Janusova kináza
JIA juvenilní revmatická artritida
JIP jednotka intenzivní péče
JJ stent double J stent ureterální
JM jemná motorika
JT Jaterní testy
jug. jugulární
K kojení
K+ kalium
Kap. kapilární
KC kondiční cvičení
KCC komplexní cerebrovaskulární centrum
KCl Chlorid draselný
kontaktní čočka
KD kontrakce děložní (gyn.), kapilární drén (chir.) - dle kontextu
KD kostní dřeň
KDL - Chromo Koplexní diagn. laparoskopie - chromopertubace
KES Komorová extrasystola
KF komorová fibrilace
KFR Komplement fixační reakce
KI Karnofského index
Ki drát Kirschnerův drát
KK krupičná kaše
kl. kloub
ko kontrola, kontrolní
KO Krevní obraz
koj. kojení
komp kompenzován/a
kont. kontinuálně, -í
KP kardipulmonální, kinetický perimetr,Konec pánevní
KP komp. kardiopulmonálně kompenzován
kPa kilopascal
KPCR kardiopulmonální resuscitace
KPS kalichopánvičkový systém
KR kineziologický rozbor
KRK kolorektální karcinom
KS krevní skupina, kardiostimulátor - dle kontextu
KSPE konservativní superficiální parotidectomie
KT karpální tunel
KTG kardiotokograf
KTPE konservativní totální parotidektomie 
KtV účinnost HD
KV komorová voda
KZ krevní ztráta
L bederní
l.dx. lateris dexter - pravý
l.sin. vlevo
LA lokální anestesie
lab. laboratoř
LAE lymphadenectomia
LAH levýpřední hemiblok
LAS lyryngitis acuta subglottica
Laseg. Lasegue
lat. - med. laterální - mediální
LAVH laparoskopicky asistovaná vag. hysterektomie
LB levý bok
LB levoboční snímek
LBBB blok levého Tawarova raménka
LCA přední zkřížený vaz kolene
LCL postranní laterální vaz kolene
LCM postranní mediální vaz kolene
LCP zadní zkřížený vaz kolene
LCP dlaha uzamykatelná tvarovaná dlaha - locking compression plate
LDH laktátdehydrogenáza
LDK levá dolní končetina
LE laryngektomie
LEA lumbální epidurální anesteie
LEETZ, SWEETZ, Metodiky ošetření čípku
LERV lithotrypse extrakorporální rázovou vlnou
Leu leukocyty, absolutní počet
LF lateroflexe
LFK laserová fotokoagulace sítnice
LHD levý hrudní drén
LHK levá horní končetina
LI laserová iridotomie
LIMA arteria mammária l.sin
LIS lumboischiadický syndrom
LISS méně invazivní technika
LK levá komora
LM Laryngeální maska
LML léze laterálního menisku
LMM léze mediálního menisku
LMWH nízkomolekulární heparin
LOOP, LEEP ošetření čípku el. kličkou
LP dlouhá perioda DD proudů - dle kontextu
LP léčivý přípravek
LP Lumbální punkce - dle kontextu
LPH levýzadní hemiblok
LQT long QT(prodloužené QT)
LS lumbo-sakrální (LS páteř – bederní páteř), levá síň
LSK laparoskopicky
LSPP lékařská služba první pomoci
LST přisedlá léze -polyp
LST-G granulární typ přisedlé léze
LST-NG negranulární typ přisedlé léze
LTV léčebná tělesná výchova
LU lymfatické uzliny
LUTS lower urinary tract symptoms
LVEDP enddiastolickýtlak v levé komoře (left ventricular end diastolic pressure)
M menses - dle kontextu
M měsíc -dle kontextu
m. BB musculus biceps brachii
m. QF musculus quadriceps femoris
m. r. maklulární reflex
m.m. močový měchýř
M+S moč + sediment
MAG 3 dynamická scintigrafie ledvim
MALT slizniční lymfatická tkáň
MAP střední arteriální tlak
MAZE chirurgická ablace pro FS
Mb CLP Morbus Calve - Legg - Perthes, Perthesova nemoc
MCP metakarpofalangeální kloub
MCUG mikční cystografie
MDL motodlaha
MDS myelodysplastický syndrom
MDV minutový dechový objem
ME mastektomie - dle kontextu
ME makulární edém - dle kontextu
MET medikamentózní expulsivní terapie
MF malá fontanela - dle kontextu
MF myelofibróza - dle kontextu
MF monophase fix - dle kontextu
MgSO4 Síran Hořečnatý
MGUS monoklonální gamapatie nejasného významu
MHS hřeb Richards
Mi mitrální
Ming. Mingazzini
mini UPT Miniinterrupce (do 8+0)
MiR,MiS mitrálníregurgitace, mitrální stenóza
MIS minimálně invazivní technika
MIV mechanický invalidní vozík
MK močový katétr
MK-C moč kultivačně cévkou
MK-ED moč kultivačně epicystostomickým drénem
MK-ND moč kultivačně nefrostomickým drénem
MK-SP moč kultivačně střední proud
ML močová láhev - dle kontextu
ML manuální lýza - dle kontextu
MLB melanom
MM mateřské mléko - dle kontextu
MM mnohočetný myelom - dle kontextu
mmHg Milimetr rtuťového sloupce
MO/mob. mobilizace
MODS Syndrom multiorgánového selhání
MOP mikrobilální obraz poševní
MOP mírně omezený pohyb
MRAG MR angiografie
MRCP magnetická rezonanční cholangiografie
MRI nukleární magnetická rezonance
MRSA methilcilín rezistentní stafylokokus aureus
MSD Minimal change disease  (minimální změny)
mSS musculus supraspinatus
Mt mastný tyl
MT měkké techniky
MTC metacholin
MTCH metakarp
MTP metatarzofalangeální kloub
MTS metastáza
MTT metatarz
MUNG medikamentózní ukončení neprosperující gravidity
MuP Muellerův orstenec
MUTP medikamentózní ukončení těhotenství
MVD postižení všech hlavních srdečních tepen při ICHS
MVP chirurgická plastika mitrální chlopně
MVR náhrada mitrální chlopně
N norma
N1 Nutrilon 1
N2 Nutrilon 2
Na natrium
NaCl Chlorid Sodný (7,5%, 10%)
NaHCO3 Bikarbonát (Hydrogenuhličitan – 4,2%, 8,4%)
NAP nestabilní angína pectoris
NBI narrow band imaging - úzkopásmové zobrazení
ND nefrostomický drén
NE nefrektomie
nebol. nebolestivý
neg. negativní
neurol. neurologický
NFP neurofyziologický podklad
NG TEP kolene Nex Gen
NGS nasogastrická sonda
NCH neurochirurg
NI Nutrini
NIHSS National Institute of Health Stroke Scale
NIPS neonatal/Infant Pain Scale - metoda hodnocení bolesti u dětí do 6. týdne věku
NIV neinvazivní ventilace
NL navykové látky
NLL Nutrilon Low Lactose
NNPH novorozenci s nízkou porodní hmotností
NO nynější onemocnění
non C necementová TEP
Nov. novorozenecké oddělení
NPDR neproliferativní diabetická retinopatie
NPS nadprahově sensitivní
NQIM non-q-infarkt myokardu
NS Nefrotický syndrom, Nespecifikovaný / nespecifikovaná - dle kontextu
NS Nutrison - dle kontextu
NSA/NSAID Nesteroidní antiflogistika (ev. Nesteroidní antirevmatika)
NsKT nesetrvalákomorová tachykardie
NSTEMI infarkt myokardu bez elevace st úseku na ekg
NT nuchální translucence
NT,BT nitrooční tenze, nitrooční tenze bezkontaktně
NTI nasotracheální intubace
NU nežádoucí událost
NuT nutriční terapeut
NV Nosní vzduchovod
NY nystagmus
NYHA klasifikace dušnosti
NZIS národní zdravotnický informační systém
O odpolední
O2 kyslík
OA osobní anamnéza
Oa osteoartróza
OAB overactive bladder (hyperaktivní močový měchýř)
obstr. obstrukce
occip. occipitálně
OCT oční počítačový tomograf
OD pravé oko
odd. oddělení
Odx oko pravé
OE orchiectomie
OEH othoakustické emise
oGTT glukózový toleranční test
OHL. obvod hlava
OHR obvod hrudník
OK oklultní krvácení
OL obvodní lékař
OM osteomyelitida
OMK odběrové místo Krnov
ONŘ organizační norma ředitele
OOP oddělení ošetřovatelské péče
OOÚ ochrana osobních údajů
OP operace, onkologická prohlídka dle kontextu
OP+ ozvy plodu
OPPŘ organizačně pracovní-provozní řád
orient. orientován
ORIF otevřená repozice a vnitřní fixace
ORL otorhinolaryngologie
OS levé oko
OS osteosyntéza
Osin oko levé
Oš. ošeřovatelská, -ý, -é
Oš.dg.č. ošetřovatelská diagnóza číslo
Oš.s. ošetřovatelský souhrn
OT osteotomie
OTI orotracheální intubace
OTIS uretrotomie Otisovým přístrojem
OTK orotracheální kanyla
OUTI optická uretrotomie
P puls
P,PA plazma,plazmaferéza
P,V příjem, výdej
P. I. ( II) postavení I (II)
P.M. poslední menses
p.o. per.os
p.p. podle potřeby - dle kontextu
p.p. per primam - dle kontextu
p.r. per rectum
p.s. per secundam
P/M grad vrcholový a střední gradient
PA pracovní anamnéza, plazma z aferézy (místo ČMP)
PA prahově algický
PA praemat předčasný porod
PA in cursu běžící porod
PA incip začínající porod
PACS Picture Archiving and Communication Systeme
PAD perorální antidiabetika
palm. palmární
panendo panendoskopie
pariet. parietálně
PB podpažní berle
PB pravoboční snímek
PBC Primárníbiliární cirhóza
PC/SIMV tlakově řízená synchronizovaná intermitentní zástupová ventilace
PCEA pacientem kontrolovaná epidurální analgezie
PCI perkutáníkoronární intervence
PCR polymerázová řetězová reakce
PCT Prokalcitonin
PCV Tlakově řízená ventilace
PD Peritoneální dialýza - dle kontextu
PD pánevní dno - dle kontexktu
PD porodní délka - dle kontextu
PDK pravá dolní končetina
PDR proliferativní diabetická retinopatie
PE polypektomie, polyetylén dle kontextu
PEC pes equinovarus congenitus
PEDA Porodní epidurální analgezie
PEEP pozitivní tlak na konci výdechu
PEG perkutanní endoskopická gastrostomie
PEK perkutánní extrakce konkrementu
PF inspirační průtok
PF plantární flexe
PFN proximální femorální hřeb
PFO perzistujícíforamen ovale, také (FOA)
phal. falanga/článek prstu
PHD pravý hrudní drén
PHK pravá horní končetina
PHS pasivní hrudní sání
PI pulzativní index
PICC periferní implantované centrální kanyly
PIK přístrojová lymfodrenáž
PIP prox. interfalangeální kloub prstu
PIP vrcholový inspirační tlak
PIR postizometrická relaxace
PIVER I-V stupeň radikality hysterektomie u nádorů
PJ Peplamen junior
PK pravá komora, přední oční komora dle oboru - dle kontextu
PK periferní krev- dle kontextu
PK perifetní krev - dle kontextu
PLE parciální laryngectomie
PLDD praktický lékař pro děti a dorost
PLE enteropatie se ztrátami bílkovin
PM poslední menstruace
Pm podložní mísa
PM prahově motorický
PMF primární myelofibróza
PMK permanentní močový katétr
PMR psychomotorická retardace
PMT psychomotorické tempo
PMV psychomotorický vývoj
PNC penicilín
PNF proprioceptivní neuromuskulární facilitace
PNO Pneumothorax
POCT Point-of-care testing - vyšetření u lůžka
POLDI TEP kyčle Beznoska
Pozit. pozitivní
PP plán péče
PPA podprahově algický
PPI/IPP Inhibitor protonové pumpy
PPKP poloha koncem pánevním
Ppl plateau tlak
PPP poskytnutí první pomoci
PPV pars plana vitrektomie
PQ vyš. tlakově průtokové urodynamické vyšetření
PR potenciální riziko
prox. proximální, horní
PS porodní sál, Tlaková podpora, pravá síň - dle kontextu
PS prahově sensitivní - dle kontextu
PSA prostatický specif. antigen > TK - tlak krevní
PSC primární sklerotizující cholangoitis
PSK programová stimulace komor
PSO psoriáza
Psup. tlaková podpora
PSV ventilace s tlakovou podporou
PSW vícečetný hrot vlna
PT protrombinový čas (Quickův čas)
PTA perkutánní transluminární angioplastika
PTC Perkutánní transhepatální cholangiografie
PTCA perkutánní koronání angioplastika
PTD perkutánní transhepatální drenáž
Pu pulmonální
PUJ pelviureterální junkce
PV paravertebrální - dle kontextu
PV plodová voda - dle kontextu
PV polycytemie vera
PVD porodní váha, délka
PVP fotovaporizace prostaty
pyr.jj.neg. pyramidové jevy negativní
PZP pomocný zdravotnický personál
PŽK periferní žilní kanyla
R ranní, rotační
R dren redonův drain
R, P, V ráno, poledne, večer
Ra revmatoidní artritida
RA rodinná anamnéza
RACE radikální cystektomie
rad. radiální
RAOE radikální orchiectomie
RAPE radikální prostatektomie
RASS Richmond Agitation Sedation Scale (hodnotící škála bolesti pro ventilované pacienty)
RAŠ reflex Achilovy šlachy
RBBB blok pravého Tawarova raménka
RC radiokarpální kloub
RCUI Instrum. revize dutiny děložní
Rcx rámus cirkumflex
RD redonův drain
RD ramus diagonális
RE zevní rotace
re PCI-,re SkG opakovaný výkon
reb.fen rebound fenomen
rehab. rehabilitační
Respir.insuf. Respirační insuficience
reTEP reimplantace TEP
RF retroflexe
RFA radiofrekvenční ablace
RFT respirační fyzioterapie
RHB rehabilitace
RI vnitřní rotace, rooming in dle kontextu
RIA ramus interventriculáris anterior
RIM ramus intermediális
RIMA artéria mammaria l.dx.
Rindex rezistenční index
RIP ramus interventrikuláris posterior
RLP rychlá lékařská pomoc
RM rotátorová manžeta ramenního kloubu, ramus marginális
RMS ramus marginális sinistr
RNFL retrográdní hřeb
RNFL vrstva nervových vláken sítnice
RO reflexní otáčení
RP reflexní plazení
RP recepturní tiskopis
RPLD ramus posterolaterális dexter, sinister
rpt ruptura
R-P-V-N ranní- polední- večerní- noční
RR rektální rourka
rr. C5-8 reflexy C5-8
rr. L2-S2 reflexy L2-S2
RRT Renal replacement therapy- Náhrada funkce ledvin
RS roztroušená skleróza - dle kontextu
RS rytmická stabilizace - dle kontextu
RS redonovo sání - dle kontextu
RTG rentgen
RVD ramus ventriculáris dexter
RVF retroverze flexe dělohy
ŘV řízená ventilace
S sagitální, senzitivita dle kontextu
S1 Sunar 1
S2 Sunar 2
s. conj. podspojivková aplikace léku
s.c. subkutánní
S.dren splint drén
S+P srdce a plíce
SA sociální anamnéza, subakromiální prostor
Sat O2/SPO2 saturace kyslíku
SAB Subarachnoidální blokáda
SAD subakromiální dekomprese
sádr.fix. sádrová dlaha
SAE salpingectomia
SAG streptococcus agalactiae
SAK Subarachnoidální krvácení
sang. krvavý
sat. saturace
Sb. sbírka zákonů
SBP Spontání bakateriální peritonitis
SC sternoklavikulární kloub
SCC spinaliom
SCUF Pomalá kontinuální ultrafiltrace
SD sádrová dlaha ,starobní důchodce dle kontextu
SE sedimentace krevní
SeC sectio cesarea
SEVT statistická evidence vydávaných tiskopisů
SF sádrová fixace
SFO sádrový fixační obvaz
SH Subdurální hematom - dle kontextu
SH suchá hmotnost - dle kontextu
SCHJ Succinylcholinjodid
Si sakroiliakalní kloub
SI sakroilické
SIAS spina iliaca anterior superior
SIL (HG, LG) sguamous intraepit. laesion (high, low grade)
SIMV synchronizovaná občasná zástupová ventilace
SIPS spina iliaca posterior superior
SIRS Systémová zánětlivá odpověď organismu
SK smíšená kojenecká strava
SKG selektivní koronaografie
sKT setrvalákomorová tachykardie
SKT syndrom karpálního tunelu
SLAP superior labrum anterior posterior
slg. Sublinguálně (pod jazyk)
SLO (SO) second look op., second op.
SLT selektivní laserová trabekuloplastika
SM distanc spinomalleolární distance
SMS senzomotorická stimulace
SN singl- needle - jedna jehla
SNL sentinelová uzlina
SO substituční objem
sol. Roztok (solutio)
Sono sonografie
SOP silně omezený pohyb
SP spontánní porod
SPD svaly pánevního dna
SPECT single photon emission tomography
SQL strukturovaný jazyk databázových systémů
SR sinusový rytmus
SS svalová síla
SSSy sick sinus syndrom
systolický šelest
ST svalový test
Stab. stabilizován
STEMI infarkt myokardu s elevacemi ST úseků na ekg
Stolice O. v normě
Stolice Ř. řídká
Stp. Stav po
stp. (ev. st.p.) status post = stav po
subtot. téměř úplný
SUF suchá ultrafiltrace
sup. superior, horní
supp. čípek
susp. suspektní
SV spontánní ventilace
sv. svalové
SVES Supraventrikulární extrasystola
SVL TEP kolene Sosna - Vavřík - Landor
SVR systémová cévní rezistence
SVRI systémová cévní rezistence Index
SVT supraventrikulární tachykardie
SVV variace tepového objemu
SW software
sy syndrom
sym. symetricky, symetrické
SYSADOA symptomaticky pomalu působící léky v léčbě osteoartrózy
systol. systolický
ŠZ šokový záznam
ŠŽ štítná žláza
T transversální - dle kontextu
T týden - dle kontextu
TAD Trombocytární náplav deleukotizovaný(trombokoncentrát)
TAE toxoalergický exantém
takt. taktilní
TAT Laboratory Turnaround Time, doba odezvy laboratoře
TAVI katétrová náhrada aortální chlopně
TBC tuberkulóza
tbl. tableta, -y
TC talocrurální kloub
TDI tkáňový doppler
TE tonsilektomie
TEE jícnová echokardiografie
tel. telefon, telefonický
temp. temporálně
TEN Trombembolická nemoc
TENS transkutánní elektrická neuro stimulace
TEP totální endoprotéza
tepl. tělesná teplota
TF tepová frekvence
TFL tensor fasciae latae
TG triglyceridy
Th hrudní
Th/L přechod
THP Thiopental
TCHSC tracheostomická kanyla
TIA transitorní ischemická ataka
TLE totální laryngectomie
TLH totální laparoskopická hysterektomie
tib. tibiální
TIMI třídy hodnocení koronárního průtoku
TIN Tubulointersticiální nefritida
TISS Skórovací systém léčebných zásahů
TK tlak krevní
TMT tarsometatarsální kloub
TNM klasifikace zhoubných nádorů
Torr Jednotka tlaku
TOT transobturator tape
TP tender point
TP transfúzní přípravek, tympanoplastika.
tpt tapottement
tr. IT tractus iliotibialis
transv. transversální
Tri trikuspidální
TriR trikuspidální regurgitace
TRO trombocyty
TrP trigger point
TRUS transrektální ultrasonografie
TS Pokus o sebevraždu (tentamen suicidii)
TSK tracheostomická kanyla
TSK tracheostomická kanyla
TT tonsilotomie - dle kontextu
TT tělesná teplota - dle kontextu
TTE totální thyreoidectomie - dle kontextu 
TTE transtorakální echokardiografie - dle kontextu
TU transfuzní jednotka
Tu tumor
TUIP transuretrální incize prostaty
TURMM transuretrální resekce močového měchýře
TURP transuretrální resekce prostaty
TV jednotlivý dechový objem
TVP plastika trikuspidálníchlopně (kardiologie, kardiochirurgie),
TVPE transvesikální prostatectomie
TVR náhrada trikuspidální chlopně
Tx Transplantace
TxL Transplantace ledviny
UC Ulcerosní kolitída - dle kontextu
UC ureterální cévka - dle kontextu
UF ultrafiltrace
UFM uroflowmetrie
UFN femorální hřeb
UHN humerální hřeb
uln. ulnární
ung. unguis - nehet
ung. Mast
UPT umělé přerušení těhotenství
UPV umělá plicní ventilace
URD urodynamika
Uretr.cévka ureterální cévka
urol. urologický
URS ureterorenoskopie
USG sonografie
UTN tibiální hřeb
ÚV Ústní vzduchovod
UVJ ureterovesikální junkce
UVP (Burch) uretrhrovesicopexis
UZ ultrazvuk
V visus (zraková ostrost)
V ZRC vyšetření v zrcadlech
v voda
v. Žíla (véna)
v.s. Vysoce suspektní = vysoce podezřelý
VAC systém Vacuum Assisted closure - podtlaková terapie
Vag. Vaginální vyšetření
VAPS tlakově podporovaná objem garantující ventilace
VAS škála bolesti - dle kontextu
VAS vertebrogení algický syndrom - dle kontextu
VAS + C,Th,L,S páteř vertebrogenníalgickýsyndrom C, Th (krční, hrudní, lubální páteře)
VAS 07 distanční elektroléčba
VB vertebrobazalní, vak blan dle kontextu a oboru
VBI vertebro-basilární insuficience
VC vitální kapacita plic
VC/SIMV objemově řízená synchronizovaná intermitentní zástupová ventilace
VCI vena cava inferior
VCS vena cava superior
VCV objemově řízená ventilace
VDK vrozená dysplazie kyčle
VDT vadné držení těla
Ven. Venózní
ventr dors ventrální (přední) dorsální (zadní)
VEP zrakové evokované potenciály
VEX vakuumextrakce
VFC vena femorális comunis
VFP vena femorális profunda
VH vycházková hůl
VCHGD vředová choroba gastro duodena
VIC vena ilica comunis
VIE vena ilica externa
VIP hodnocení místa vpichu u periferních žilních katetrů
VL vyhřívané lůžko
VPMD věkem podmíněná makulární degenerace
VR vnitřní rotace
VRE vankomycin rezistentní enterokok
VRL Vojtova reflexní lokomoce
VSD defekt komorového septa
Vt Dechový objem
VVI,VOO kardiostimulační režimy
WG weight grow (váhový přírůstek)
WL Waiting list- čekací listina
WPW Wolf-Parkinson-White
YAG Nd:YAG laser
Z poloha na zádech
ZF zevní fixátor
ZG zevní genitál
ZKD zevní komorová drenáž
ZP zorné pole, zvýšená poloha - dle kontextu
ZP zadopřední snímek - dle kontextu
ZP zdravotnický pracovník - dle kontextu
ZR zevní rotace
ZSM zevní srdeční masáž
ZULP zvlášť účtovaný léčivý přípravek
ZUM zvlášť účtovaný zdravotnický materiál
ŽM Ženské mléko
ŽOK Život ohrožující krvácení
Seznam obecných zkratek
ā interval
ADP agentura domácí péče
ARK asistent rady kvality
POZP PO bezpečnost a ochrana zdraví pří práci a požární ochrana
CE certifikát bezpečnosti
CL centrální laboratoře
ČSN česká státní norma
ČR Česká republika
ČSSZ Česká správa sociálního zabezpečení
DD Dětský domov
DKP Doporučené klinické postupy
DP Dezinfekční prostředek
Dezinfekční řád
EHS evropské hospodářské společenství
EK evidenční kniha
ES evropská směrnice
EPN ekonomicko-personální náměstek
EN evropská norma
EU Evropská unie
EVM Epidemiologicky významné mikroorganismy
HDR Hygienická dezinfekce rukou
HR Hygiena rukou
HTO hematologicko-transfuzní oddělení
CHDR Chirurgická dezinfekce rukou
IBP Inspektorát bezpečnosti práce
IK indikátory kvality
IS informační systém
ISZP Infekce spojené se zdravotní péčí
KEZ kontrolní elektrická zkouška
KHS MSK Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje
KPT kniha přístrojové techniky
LIS Laboratorní informační systém
MR Mytí rukou
NASKL Národní autorizační středisko pro klinické laboratoře
NH Nemocniční hygiena
NIS nemocniční informační systém
NLP náměstek pro léčebnou péči
NOP náměstek pro ošetřovatelskou péči
NRL Národní referenční laboratoř
Národní ústav
NZIS národní zdravotnický informační systém
ONM oddělení nukleárnímedicíny
OOPP Osobní ochranné pracovní pomůcky
OR KS obchodní rejstřík Krajského soudu
OSSZ Okresní správa sociálno zabezpečení
OTS Okresní transfuzní stanice
PBTK periodická bezpečnostně technická kontrola
PČR Policie České republiky
PKI Program prevence a kontroly infekce
PTN provozně-technický náměstek
RBC resortní bezpečnostní cíle
rodné číslo
RDG radiologický
rehabilitační ústav
RZP rychlá zdravotnická pomoc
ŘP řidický průkaz
SNO Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace
SOPD standardní operační postup diagnostický
SOPL standardní operační postup lékařský
SOPO standardní operační postup ošetřovatelský
SÚJB Státní úřad pro jadernou bezpečnost
SÚKL Státní ústav pro kontrolu léčiv
SZÚ Státní zdravotní ústav
SZZ Krnov Sdružené zdravotnické zařízení Krnov
TU transfuzní jednotka
THP technicko-hospodářský pracovník
ÚPS Üstavní pohotovostní služba
ÚSL Ústav soudního lékařství
WHO Světová zdravotnická organizace (World Health Organization)
ZD Zdravotnická dokumentace
ZHR Zvýšený hygienický režim
ZP zdravotnický prostředek
ZT zdravotnická technika (zdravotnický prostředek přístrojového charakteru)
ZTS zařízení transfuzní služby
ZZ zdravotnické zařízení

Web od Linelab.