1. Postup k podání žádosti o místní šetření

K podání žádosti o provedení šetření v rámci závěrečné práce je třeba, aby Uchazeč důsledně dodržel následující pokyny:

1. Vyplní Žádost o povolení šetření.

2. Uhradí administrativní poplatek ve výši 300,- Kč (viz ceník SNO zveřejněný na internetových stránkách).

Číslo účtu: 19–0633950217/0100
Variabilní symbol pro všechny tyto úhrady: 1903101
Do poznámky napíše jméno, příjmení uchazeče a text "Sběr dat k ZP".

Poplatek je možno uhradit následujícím způsobem:
• hotově na pokladně SNO,
• převodním příkazem z běžného účtu,
• složenkou.

Poplatek je nevratný bez ohledu na kladné nebo zamítavé vyřízení žádosti.

3. K vyplněné žádosti přikládá Uchazeč dotazník, nebo předlohu strukturovaného rozhovoru a kopii dokladu o zaplacení administrativního poplatku.

4. Uchazeč o provedení šetření podává žádost, dle platných pokynů, prostřednictvím e-mailové adresy zpracovatele žádosti (Náměstkyně pro ošetřovatelskou péči, dále jen NOP): Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

2. Informace o postupu vyřízení žádosti k místnímu šetření

1. Po podání žádosti proběhne kontrola správnosti formálních náležitostí a Uchazeč obdrží odpověď prostřednictvím e-mailu od NOP.

2. O výsledku rozhodnutí je uchazeč vyrozuměn nejpozději do 30 dnů od podání Žádosti.

3. V případě souhlasného stanoviska k šetření, se dohodne Uchazeč o následné distribuci či způsobu vedení šetření s NOP.

4. Místní šetření je povinen Uchazeč provádět v nezměněné formě, tak jak bylo předloženo ke schválení.

5. Uchazeči nebudou poskytovány citlivé nebo osobní údaje respondentů ani organizace.

6. SNO si vyhrazuje právo ke zhlédnutí práce před jejím publikováním, v případě nesouhlasu SNO s uvedenými daty nebo závěry práce, je student povinen nepřistoupit k jejich interpretaci a zároveň se zavazuje k dodání konečné podoby výsledků v elektronické podobě.

7. SNO si vyhrazuje právo provádění šetření neschválit, a to i bez uvedení důvodu. Proti tomuto rozhodnutí není odvolání. V některých případech může SNO v odůvodnění zamítavého stanoviska definovat podmínky, za kterých je možné žádost přezkoumat (např. anonymizace dat, změna otázek v dotazníku, oprava nepřesných formulací apod.).

8. Účast respondentů v dotazníkovém šetření je bezplatná, dobrovolná a nelze ji v případě schválení provedení výzkumu ze strany vedení SNO nařídit.

Prohlášení žadatele / uchazeče o GDPR je součástí žádosti, v tomto znění:

Uděluji souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zajištění místního šetření v SNO. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu výkonu činnosti uchazeče podle této směrnice a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 201/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).


Web od Linelab.