HEMATOLOGICKO-TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ - pavilony C, E a U
Primář:
MUDr. Stejskal Lukáš
553 766 490
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Důležité kontakty a telefonní čísla
zástupce primáře 553 766 886
evidence dárců krve 553 766 493
800 800 127 (bezplatné číslo)
hematologická ambulance 553 766 449
konziliární mobil - lékař HTO (v pracovní dny od 7:00 do 15:30 hod.) 724 486 679
hematologická laboratoř - příjem vzorků (pavilon U) 553 766 433
hematologická laboratoř - laboratoř (pavilon U) 553 766 478, 553 766 498
transfuzní laboratoř (pavilon C) 553 766 494
laboratoř pohotovostní služby, expedice transfuzních přípravků a krevních derivátů 553 766 492, 605 940 990
OSVĚDČENÍ O REGISTRACI

V květnu 2021 získaly všechny úseky hematologicko-transfuzního oddělení Slezské nemocnice v Opavě Registraci NASKL a splnily podmínky Auditu R3.

Osvědčení o registraci   Osvědčení o registraci   Osvědčení o splnění podmínek Auditu II   Osvědčení o splnění podmínek Auditu II
DOKUMENTY KE STAŽENÍ
AKREDITACE PRO SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Hematologicko-transfuzní oddělení Slezské nemocnice v Opavě p.o. je akreditováno ke vzdělávání v oborech specializačního vzdělávání:

a) lékařů dle zákona č. 95/2004 Sb. pro obor Hematologie a transfuzní lékařství,
b) VŠ nelékařů dle zákona č. 96/2004 Sb. pro obor Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků - Klinická hematologie a transfuzní služba.

TRANSFUZNÍ ÚSEK (pavilon C)
Odběr dárců krve a krevních složek, výroba transfuzních přípravků

Zařízení transfuzní služby Slezské nemocnice v Opavě zajišťuje odběry dárců krve a krevních složek pro výrobu transfuzních přípravků, odběry plazmy pro výrobu krevních derivátů a dále odběry autotransfuzí.

U všech provedených odběrů je dle platné legislativy pro transfuzní službu prováděno kompletní vyšetření vzorků v předepsaných testech. Odběry jsou zpracovávány na příslušné transfuzní přípravky a vstupní suroviny pro výrobu krevních derivátů, je zajištěno jejich uskladnění a expedice klinickým oddělením SNO a dalším zdravotnickým zařízením. Zpracovatelům plazmy je expedována zmražená plazma pro výrobu krevních derivátů.

Všechny požadované procesy výroby probíhají dle zásad SVP (Správné výrobní praxe) a jsou kontrolovány pomocí vnitřních a externích kontrol. Na základě výsledku kontroly Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) bylo vydáno "Povolení k výrobě". Vlastní kontroly rovněž provádí zpracovatel plazmy.

Zařízení transfuzní služby vyrábí standardní řadu transfuzních přípravků - koncentráty červených krvinek, krevních destiček a přípravky plazmy.

Seznam a označení transfuzních přípravků:

• erytrocyty bez "buffy coatu" resuspendované,
• erytrocyty deleukotizované,
• plazma čerstvá zmrazená (pro klinické využití),
• trombocyty z aferézy deleukotizované,
• autologní přípravky pro autotransfuzi (standardně - erytrocyty pro autotransfuzi, plazma z plné krve pro autotransfuzi, zcela výjimečně na základě indikace se zhotovuje plná krev pro autotransfuzi).

Pro výrobu krevních derivátů je určena čerstvě mražená plazma z plné krve nebo z aferézy (přístrojový odběr plazmy).

Bližší informace o procesu odběru krve a o dalších náležitostech dárcovství krve naleznete na webových stránkách SNO v sekci Pro dárce krve nebo na stránkách Společnosti pro transfuzní lékařství ČR.

Transfuzní laboratoř a laboratoř pohotovostní služby

Transfuzní laboratoř provádí kompletní vyšetření vzorků dárců krve a vzorků odběrů v testech předepsaných legislativou pro transfuzní službu.

Dále provádí imunohematologická laboratorní vyšetření vzorků pacientů - tato vyšetření jsou zajišťována jak v denním provozu, tak i ve 24-hodinové nepřetržité službě:

• kompletní předtransfuzní vyšetření pro klinická oddělení SN v Opavě (testování krevních skupin, podskupin a screening erytrocytárních protilátek; vlastní test kompatibility),
• došetření vzorků pacientů při pozitivním screeningu nepravidelných protilátek a při nevyhovujících zkouškách slučitelnosti (kompatibility) - také ve spolupráci s Krevním centrem FN Ostrava,
• došetření potransfuzních reakcí.

Dle požadavků ambulantních lékařů a klinických oddělení jsou prováděna i další laboratorní vyšetření (příjem vzorků a provedení vyšetření v pracovní dny od 7:00 do 15:30 hodin):

• imunohematologické vyšetření dítěte a matky po porodu,
• screening infekčních markerů (vyšetření zaměřená diagnostiku hepatitid B, C (HBsAg, antiHCV), HIV 1,2 + antigen p24, syphilis (TPHA, RPR),
• imunohematologické vyšetření pacientů, klientů zahrnující stanovení krevní skupiny a screening erytrocytárních aloprotilátek i autoprotilátek, identifikace protilátek proti erytrocytům, vyšetření erytrocytárních antigenů (Rh, Kell a další),
• vyšetření HLA antigenu B27.

Při došetření patologických nebo nejasných nálezů spolupracuje transfuzní laboratoř SNO s pracovišti vyššího typu - Krevní centrum Ostrava, Ústav hematologie a krevní transfuze Praha, Národní referenční laboratoře pro jednotlivé infekční onemocnění.

Kompletní nabídka laboratorních vyšetření je uvedena na našich stránkách v sekci Dokumenty ke stažení: Laboratorní příručka a Seznam laboratorních vyšetření. Zájemcům o vyšetření na vlastní žádost (samoplátce) je určen Ceník hrazených výkonů a služeb.

Expedice transfuzních přípravků a krevních derivátů

Transfuzní oddělení Slezské nemocnice v Opavě zásobuje transfuzními přípravky a krevními deriváty oddělení nemocnice v Opavě a další zdravotnická zařízení.

HEMATOLOGICKÁ LABORATOŘ (pavilon U)

Laboratoř provádí základní i specializovaná hematologická laboratorní vyšetření, a to jak pro potřeby Slezské nemocnice v Opavě, tak i pro externí žadatele.

Kompletní seznam vyšetření je uveden v Laboratorní příručce a Seznamu laboratorních vyšetření.

Laboratoř dále poskytuje konzultační služby k laboratorním vyšetřením, nabízí možnost výukových stáží a umožňuje vyšetření za úhradu pro samoplátce dle platného ceníku.

Příjem vzorků do laboratoře:
• PO-PÁ  6:30 - 18:00 hod.,
• SO, NE, SVÁTEK  7:00 - 11:30 hod.

Mimo tyto časy jsou vzorky přijímány a vyšetřovány v Laboratoři pohotovostních služeb HTO na pavilonu C (Transfuzní oddělení).

Hematologická laboratoř je členěna na tři laboratorní úseky:

Laboratoř krevních obrazů provádí
• kompletní vyšetření parametrů krevního obrazu a diferenciálního rozpočtu leukocytů,
• vyšetření retikulocytů včetně odvozených parametrů,
• stanovení zastoupení frakce nezralých trombocytů,
• orientační vyšetření buněk v punktátech a dialyzátech,
• vyšetření sedimentační rychlosti erytrocytů

Laboratoř koagulační vyšetřuje
• rutinní koagulační parametry,
• speciální koagulační parametry,
• orientačně krvácivost a fragilitu kapilár

Laboratoř morfologická zajišťuje
• mikroskopické vyšetření nátěrů periferní krve, kostní dřeně, případně otiskových preparátů uzlin,
• speciální cytochemická vyšetření

Vyšetření, která laboratoř z důvodu menší frekvence požadavků neprovádí, jsou odesílána do spolupracujících externích laboratoří.

HEMATOLOGICKÁ AMBULANCE (pavilon E, 1. patro)

Hematologická ambulance poskytuje komplexní léčebně - preventivní péči v oboru klinické hematologie.

V roce 2008 se pracoviště přihlásilo k auditu organizovaném odbornou společností, ve kterém uspělo a stalo se tak součástí sítě tzv. regionálních center s rozšířenou hematoonkologickou péčí v České republice. Od počátku roku 2009 v rámci tohoto centra poskytujme komplexní péči pacientům se zhoubnými nádory krvetvorby - maligními lymfomy, chronickou lymfocytární leukémií, mnohočetným myelomem a pacientům s myelodysplastickými syndromy indikovanými k chelatační léčbě. Disponujeme možností aplikace tzv. biologické léčby (rituximab, bortezomib, thalidomid).

Úzce spolupracujeme s centry intenzivní hematologické péče, zejména s klinikou hematoonkologie FN Ostrava, které přebírají péči o pacienty vyžadující vysokodávkovanou intenzivní chemoterapii či transplantaci krvetvorných buněk, popř. podání dalších specifických léčiv.

Velmi dobrý ohlas u pacientů vyvolává pocit tzv. rodinného prostředí s osobním přístupem personálu a také možnost léčit se v místě bydliště bez nutnosti dojíždění do velkých center. Léčba probíhá ambulantně v hematologickém stacionáři se třemi lůžky, který se nachází v prostorách hematologické ambulance.

Velkou výhodou Hematologicko – transfuzního oddělení je možnost vlastní výroby vysoce kvalitních transfuzních přípravků pro pacienty po chemoterapii podle aktuálních potřeb a návaznost na komplex Centrálních laboratoří při Slezské nemocnici v Opavě.

V případě nutnosti jsou pacienti hospitalizováni na interním oddělení Slezské nemocnice v Opavě.

Spektrum činností:
• diagnostika a léčba poruch krvetvorby,
• diagnostika a léčba poruch hemostázy,
• diferenciální diagnostika změn v krevním obraze a v koagulogramu,
• provádění sternálních punkcí a trepanobiopsií,
• aplikace cytostatik, biologické léčby,
• aplikace infúzí, transfuzních přípravků a jiné podpůrné terapie.

Provozní doba, ordinační hodiny a rozpis lékařů jsou uvedeny v sekci Ambulance.

Organizační pokyny:

Pacienti jsou k hematologickému vyšetření objednáváni:
• telefonicky, kdy je nabídnut nejbližší volný termín,
• osobně s doporučením k hematologickému vyšetření, kdy požadavek prostuduje lékař a dle závažnosti klinického stavu je pacient vyšetřen ihned nebo je objednán na vhodný termín.

Odběry vzorků krve:
• dle předchozího objednání se odběr vzorku krve provádí od 7:00 do 10:00 hodin na pavilonu U (je nutné dodržet termín objednání),
• pokud se jedná o speciální odběr, provádí se přímo na pavilonu E (určuje lékař).

Práce v hematologické ambulanci je organizována tak, že odběr vzorků a vyšetření lékařem jsou prováděny v odlišné dny. Ve výjimečných případech, tzn. u pacientů, kteří jezdí sanitkou, u onkologických a velmi těžce nemocných pacientů, odebíráme krev v týž den, kdy je provedeno i vyšetření lékařem.

FOTOGALERIE
ODDĚLENÍ V MÉDIÍCH
Dárci krve ve Slezské nemocnici Opava   [ TV Polar, 26. 7. 2017 ]
VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA

Web od Linelab.