Přímými předchůdci dnešních moderních nemocnic byly špitály zřizované a provozované v našich zemích od středověku hlavně mnišskými řády při klášterech.

První zmínka o špitálu na území dnešní Opavy pochází ze 14. století. V průběhu věků jich vznikala celá řada a postupně je začali zakládat také samotní měšťané nebo město Opava: 1443 - špitál sv. Antonína, 1583 - špitál u Ratibořské brány, 1782 - Friedenthalův špitál, 1805 - Heiderichův institut, 1843 - Nemocnice Řádu německých rytířů aj.

19. století se neslo ve znamení prudkého společenského a hospodářského rozvoje. Několik fungujících nemocničních zařízení však přestávalo vyhovovat po stránce provozní i kapacitní. Roku 1894 Zemská vláda slezská schvaluje návrh na zřízení nové nemocnice, která bude situována na parcely na Olomoucké ulici. Měla být členěna provozně a funkčně do systému 12 pavilonů pro odborná oddělení a 3 měly sloužit ke správním a provozním účelům. Výstavba Slezské zemské nemocnice začala v roce 1898 a plný provoz s lůžkovou kapacitou 273 lůžek zahájila v roce 1900.

Za II. světové války byl areál bombardováním silně poškozen a dokonce byl na čas úplně vyřazen z provozu.

Od jara 1945 začínají obnovovat činnost oddělení chirurgické, porodnicko-gynekologické, ústavní lékárna a postupně i další.

Po únoru 1948 v rámci centralizace státní správy vzniká Ústav národního zdraví v Opavě a později Okresní ústav národního zdraví. Vlastní areál nemocnice nedoznává zásadních změn ve svém vzhledu, postupně však prochází procesem modernizace vlastního provozu a rozšiřování odborné působnosti. Vznikají nová oddělení jako stomatologické, ortopedické nebo transfúzní stanice. V rámci možností dochází k mnohým rekonstrukcím a stavebním úpravám.

Vývoj po listopadu 1989 přinesl rozpad centrálně řízeného a financovaného zdravotnictví. Po různých majetkoprávních nesrovnalostech vzniká v listopadu 1996 Státní Slezská nemocnice v Opavě, jejímž zřizovatelem je Okresní úřad v Opavě. Podařilo se zcela zrekonstruovat dětské oddělení na pavilon M, dostavět infekční pavilon S a v roce 2003 byla dokončena největší stavební akce posledních desetiletí „Rekonstrukce a přístavba operačních sálů v Opavě“. Díky těmto novým moderním kapacitám mohla některá odborná oddělení opustit nevyhovující prostory na ulici Popské a Vančurově.

Od roku 2003 je zřizovatelem Slezské nemocnice v Opavě Moravskoslezský kraj. Disponuje 650 lůžky a její provoz zajišťuje 1200 zaměstnanců. 25 odborných oddělení - primariátů provozuje ambulance, lůžka nebo laboratoře a pokrývá tak celé spektrum odborností zdravotní péče na regionální úrovni.

I přes nesnadnou ekonomickou situaci ve zdravotnictví je snahou vedení a všech pracovníků Slezské nemocnice v Opavě dále budovat moderní ústav, který by svým vybavením, technickým zázemím, prostředím a skladbou odborníků poskytoval služby na velmi dobré úrovni celému okresu a některé specializované činnosti i nad jeho rámec.

HISTORIE NEMOCNICE V DATECH

1330 - Připomínán první špitál založený za podpory opavského knížete Mikuláše XI.

1423 - Zmínka o špitálu sv. Alžbety situovaného za městskými hradbami.

1443 - Opavští měštané zakládají špitál sv. Antonína. Je známo více špitálů založených a podporovaných meštany Opavy (Dolní náměstí, Ostrožná ulice a další).

1583 - Založen špitál u Ratibořské brány v Opavě.

1765 - Na Rybím trhu otevřen špitál sv. Kříže.

1800 - Zahájen částečný provoz první městské nemocnice v objektu bývalého františkánského kláštera na rohu dnešních ulic Ostrožné a Beethovenovy.

1805 - Zničení vybavení nemocnice vojsky ustupujícími od bitvy u Slavkova, ochromení jejího provozu. Tehdy několik tisíc rakouských a ruských vojáků přitáhlo do města a zaplnilo četné veřejné i soukromé objekty. Měšťané si z obav před infekcemi násilím vynutili otevření městské nemocnice pro armádu, což znamenalo pro nemocnici takřka totální zkázu.

1807 - Po uvolnění prostor po armádě organizovala komise města obnovu ústavu. Slavnostní zahájení provozu obnovené městské nemocnice dne 12. září se již její zakladatel a organizátor nedočkal. Na jeho počest a památku nesl ústav název Heiderichův institut.

1852 - Heiderichova nemocnice převzata do správy Zemí slezskou.

1889 - Po tříletém budování byl slavnostně otevřen ústav pro duševně nemocné (dnešní psychiatrická léčebna). Ve své době byl jeho areál, zbudovaný na okraji města při Olomoucké ulici, jedním z nejmodernějších zařízení tohoto druhu ve střední Evropě. Stavba proběhla pod vedením architekta Waldemara Osterloffa. Areál původně tvořilo 12 pavilonů - 6 pro muže a 6 pro ženy - dále správní budova, kaple, prádelna, kuchyně a infekční pavilon. Zařízení bylo proponováno pro 200 nemocných, ale jen do roku 1914 vzrostly kapacitní možnosti ústavu na 1156 lůžek.

1893 - Návrh na výstavbu nového areálu nemocnice je zpracován tehdejšími vedoucími lékaři ze stávajících nemocničních zařízení v Opavě.

1894 - Zemská vláda slezská schvaluje návrh na zřízení nové nemocnice v podobě novostavby, určuje také zdroje a míru finančních prostředků, potřebných k přípravě a realizaci celé akce. Významný podíl na organizaci i financování má také samotné město.

1895-1896 - Ředitelství stávající nemocnice spolu se zemským stavebním úřadem jsou pověřeni vypracováním stavebního programu a výběru místa vhodného k realizaci celé akce. Program ve svém konceptu vychází ze společenské potřeby, definuje počet a rozmístění jednotlivých budov a jejich prostorové objemy spolu s lůžkovou kapacitou. Jako nejvhodnější místa jsou doporučeny parcely sousedící s léčebnou duševně chorých na Olomoucké ulici, které v té době představují klidovou zónu v potřebné vzdálenosti od centra města. Po spojení budou představovat celkovou plochu 70.000 metrů čtverečních s kompletním zázemím autonomního provozu - zásobování vodou, topení, osvětlení, kanalizace.

1897 - Vypsán konkurz na projekt nové nemocnice, do soutěže je zapojeno 18 návrhů. Vítězí projekt stavebního inspektora Franze Ruppela z Hamburku. Vypracováním podrobných plánů ke stavbě je poté pověřen architekt Adolf Müller, vrchní zemský inženýr při Zemském stavebním úřadu v Opavě. Nemocnice je koncipována jako racionálně propojený komplex sestávající z pavilonů jednotlivých specializovaných oddělení.

10.1.1899 - Zahájení stavby.

2.12.1900 - Slavnostní otevření a začátek plného provozu, lůžkovou kapacitou může v plnosti sloužit pro 273 nemocných. Nový ústav nese název Slezská zemská nemocnice v Opavě.

1905 - Lůžková kapacita je ustálena na počet 288 nemocných.

1911 - Započato se stavbou prosektury na základě práce komise lékařů nemocnice a pracovníků Zemského stavebního úřadu, jehož členové navštívili některá významná pracovište v jiných nemocnicích v Rakousku. Plány byly vypracovány Zemským stavebním úřadem. Dobrozdání k nim vydal profesor Paltauf z Vídně a poněkud je upravil. Po přesídlení patologa Aloise Materny z jeho dosavadního působište (Grazu) do Opavy, došlo na vnitřní dovybavení budovy, které bylo svěřeno firmě Rohrbeck-dědicové z Vídně, s níž byl Materna v kontaktu již dříve. Teprve na konci podzimu byla stavba dokončena, potřebná histologická laboratoř byla zřízena v operačním domě. Bakteriologicko-serologické oddělení mohlo zahájit svou činnost až v lednu 1912.

1918-1920 - Adaptace interiéru pavilonu B. V roce 1919 pavilon M adaptován pro porodnické oddělení.

1919-1920 - Přístavba laboratoří k pitevně (pavilon O). Jako definitivní zbudovány pavilony S a T, tvořící infekční oddělení.

1919-1920, 1923-1924 - K pavilonu G, původně tzv. operačnímu pavilonu, přistaven sál se stropním osvětlením a provedena přístavba rentgenologického oddělení.

1920 - Zřízení ústavní lékárny sloužící potřebám nemocnice.

1922 - Zakoupení Jubilejní opatrovny (nejstarší část dnešního pavilonu V) a její adaptace pro léčbu tuberkulózních žen a dětí.

1923-1928 - Dílčí adaptace, přestavby a úpravy v rámci modernizace a rozšiřování činnosti. V této době vznikají nová oddělení - porodní, kojenecké, oční, rentgenologické, jsou vybudovány moderní laboratoře a pracovište pro léčení tuberkulózy. V souvislosti s odborným rozvojem lékařské vědy probíhá proces specializace léčby různých druhů chorob v systému samostatně vedených primariátů.

1923 - Radikální adaptace a přístavba pavilonu U pro infekční oddělení, který, po vzoru infekční nemocnice Claude Bernarda v Paríži, byl rozdělen na tři samostatná oddělení se zvláštními vchody.

1923-1924, 1928-1929 - Přístavba pavilonu L umožňuje oddělení nemocných trpících chorobami kožními a pohlavními.

1925 - Vznik ošetrovatelské školy kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka. Je založena jako třetí školské zařízení tohoto typu v Československé republice. Od roku 1930 je situována v objektu klášterní novostavby, nazývané Franziskaneum a doplnující nemocniční areál z východní strany. Pro výuku a praktická cvičení jsou využity možnosti jednotlivých odborných pracovišt' nemocnice. Škola vychovává absolventy i pro jiná zdravotnická zarízení (Olomouc, Šternberk, Bruntál, Prostějov a další).

1927 - Důkladné opravy v pavilonu K, určenému pro solventní pacienty.

1930 - Název nemocnice v souvislosti se zrušením Země slezské v roce 1928 změněn na Zemskou nemocnici.

1939 - Název ústavu změněn na Župní nemocnici.

18.12.1944 - Je proveden letecký útok na nemocnici s vážnými lidskými a materiálními ztrátami.

březen 1945 - Evakuace vybavení nemocnice a zaměstnanců před blížící se frontou, ústav prakticky úplně přerušuje svou činnost.

duben 1945 - Přímé boje o město, těžké poškození celého areálu a úplné vyřazení z provozu.

květen 1945 - Do Opavy přicházejí první lékaři a odborní pracovníci a ujímají se svého poslání. Jejich prací je započít proces obnovy a kontinuálního rozvoje ústavu v mírových podmínkách. Jako první začala v nemocnici pracovat oddělení chirurgické a porodnicko-gynekologické. Postupně se obnovuje činnost ústavní lékárny.

červenec 1945 - Rudá armáda odchází z areálu nemocnice a uvolňuje tak podstatnou část prostoru důležitých pro další rozvoj potřebné péče.

1945-1948 - Nejhorší rány zasažené válečným ničením jsou zaceleny. Základní existenční podmínky, tzn. zásobování nemocnice vodou, energiemi, potravinami a základními léčivy, se obnovují. Ústav přechází od nouzové a improvizované práce ke komplexní činnosti organizované v systému specializovaných lůžkových oddělení a ambulancí. Díky konsolidaci provozu a příchodu dalších vysokoškolsky a středoškolsky kvalifikovaných pracovníků jsou postupně dobudována další odborná pracoviště. Ústav se tak vrací na jedno z čelních míst v systému oblastních nemocnic v Československu. Nadále je organizováno střední zdravotnické školství, roku 1947 je opět založena škola pro výchovu středního personálu.

konec roku 1945 - Sloučení městské nemocnice a zemské nemocnice.

1946-1947 - Dorovnání bočních křídel správní budovy do výše 2. patra; prakticky novostavba pavilonu M dle projektu stavitele V. Klímka jako prosté jednopatrové budovy, respektující původní dispozici; obnova a prodloužení levého křídla pavilonu U dle projektu stavitele Antonína Ginzela.

1947 - Adaptace pavilonu P pro potřeby pitevny, s čímž souvisela i nástavba a přístavba sousedního pavilonu O. Obě budovy tak vytvořily nový celek; adaptace pavilonu V a jeho rozšíření o jihozápadní dvoupatrové křídlo dle projektu Zdeňka Alexy.

1947-1949 - Podle projektu architekta Josefa Kirschkého přistaveno nové křídlo a na starší části druhé patro pavilonu L.

1948 - Zboření pavilonu N, za druhé světové války vážně poškozeného.

1.11.1948 - Spojení psychiatrické léčebny a nemocnice do jednoho organizačního celku, nařízené Zemským národním výborem - expoziturou v Moravské Ostravě. Vznik Státní oblastní nemocnice.

1948-1949 - Dostavba dvoupodlažního pavilonu H.

1950 - Zahájení provozu oddělení hrudní chirurgie v pavilonu V, roku 1967 změněno na oddělení hrudní a dětské chirurgie.

3.7.1951 - Vládní nařízení o převzetí veškeré zdravotnické péče národními výbory. Zdravotní péče v okrese Opava řízena zdravotním referátem Jednotného národního výboru v Opavě, její výkon soustředen do Okresního ústavu národního zdraví. Do něj začleněna i nemocnice s 15 primariáty, 1004 lůžky a 12 sanitárními vozy záchranné služby. Psychiatrická léčebna a kojenecký ústav (otevřen 28. října 1945), zůstaly krajskými zařízeními. Kojenecký ústav se stal součástí OÚNZ roku 1960.

1.11.1951 - Bývalé psychiatrické oddělení Státní oblastní nemocnice vytvořilo samostatný léčebný ústav.

28.3.1952 - Vzniká zákonný podklad pro vznik a rozvoj specializované hygienické služby, i ta byla později včleněna do svazku OÚNZ.

1952 - Pavilon C byl zcela zpurizován a zvýšen o jedno patro.

1955 - V přízemí pavilonu F zrušen velký sál.

1956 - Dispozičně upraven pavilon M.

1958-1959 - Upraveny interiéry pavilonu C.

1956 - Reforma státní správy, k Opavě jsou připojeny okresy Hlučín, Vítkov a část Krnovska. Znamená to podstatné rozšírení působnosti nemocnice, správa a provoz jsou nadále centralizovány.

1.7.1960 - Zrušení Krajské správy lékáren a decentralizace lékáren pod národní výbory, začlenění lékárenské služby v okrese Opava pod Okresní ústav národního zdraví.

1965-1968 - Rekonstrukce parovodu a rozvodu teplé vody.

1967-1970 - Menší stavební úpravy pavilonu V (stará chirurgie).

1970-1971 - Proběhla celková generální oprava pavilonu F (oční).

1971 Počátek přestavby pavilonu V (stará chirurgie).

1971, 1979 - Drobné úpravy pavilonu K (neurologie), jinak nedotčeného.

1973-1978 Celková rekonstrukce pavilonu V (stará chirurgie) včetně nadstavby severního křídla.

1974 - Zbourána vrátnice před hlavní budovou.

1975-1978 - Úprava pavilonu B (nukleární medicíny), někdejší obydlí správce a ředitele.

1975-1976, 1979-1980 - Další úpravy pavilonu L (interna).

1976 - Do nově upravených prostor pavilonu V (stará chirurgie) přesunuto z ulice Popské chirurgické oddělení.

1977-1982 - Nákladná rekonstrukce pavilonu O (mikrobiologie) a P (patologie), která podstatně zasáhla dispozici budovy i její exteriér a vytvořila z nich jeden celek.

1978 - Adaptace pavilonu W (rehabilitace)- původně obytná funkce zaměněna na nemocniční provoz.

1978-1984 - Rekonstrukce plynovodu.

1980 - Dostavba zničeného jihovýchodního křídla Franziskanea ("Klášter").

1980-1990 Přestavba pavilonu G (radiodiagnostické oddělení - dnešní rentgen), zcela změněn jeho exteriér výraznou dostavbou, adaptace provedeny ve třech etapách.

1982-1984 Radikální adaptace a dostavba pavilonu T.

1990 - Ministerstvem kultury prohlášeny kulturními památkami tyto pavilony: A (ředitelství), B (odd. nukleární medicíny), E (kožní), F (oční), H (ORL), K (neurologie), L-východní trakt (interna).

1991- Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka zrestituovala Franziskaneum („Klášter“).

1991 - Zahájen provoz dialýzy na pavilonu L (interna).

1992 - První CT-počítačový tomograf v Opavě : 15,7 mil. Kč.

1992 - Rozvolnění OÚNZ a vznik Slezské nemocnice jejímž zřizovatelem je město Opava.

1992-1995 - Generální rekonstrukce a přístavba pavilonu S (infekční) včetně vlastní ČOV.

1994 - Pořízeny oční lasery : 3,5 mil. Kč.

1996 - Souběžně se Slezskou nemocnicí vzniká počátkem roku Státní slezské nemocnice a zřizovatelem je Okresní úřad v Opavě; koncem roku dochází k majetkoprávnímu narovnání sloučením obou subjektů.

1997 - Dostavba východního traktu - dialýza na pavilonu L (interna).

2000 - Opravy vnitřní štukové výzdoby chodeb a vestibulu pavilonu A (ředitelství), rekonstrukce a přístavba pavilonu P (patologie).

2000 - Zakoupena gamakamera na oddělení nukleární medicíny : 13,8 mil. Kč.

2001 - Celková rekonstrukce a přístavba pavilonu U (hematologicko-transfúzního oddělení) a laboratoří RIA.

2002 - Zprovozněna angiolinka (DSA) na oddělení radiodiagnostiky : 20 mil. Kč.

2002 - Přestavba pavilonu M (dětské) + vnitřní úpravy z nadace "Archa Chantal".

2000-2003 - Výstavba nových chirurgických pavilonů (bloky A, B, C) - jednotky intenzívní péče, operační sály, centrální sterilizace, urologie, gynekologicko-porodnického oddělení a rozšíření LDN; ukončena činnost v objektech na ulici Popské a Vančurově.

2003 - Nemocnice převedena do působnosti Moravskoslezského krajského úřadu v Ostravě pod názvem Slezská nemocnice v Opavě.

2004 - Zřízen automatický parkovací systém u hlavního vjezdu do areálu.

2005 - Jako čtvrtá v kraji zřízena nukleární magnetická rezonance : 36,5 mil. Kč.

2005 - Přestavba pavilonu R pro diabetologické ordinace.

2005 - Pavilon U - zateplení a obnova fasády celého pavilonu.

2005 - Lékárna - stavební úpravy prodejny léčiv - oficína - stavební úpravy a nový interiér.

2006 - Přestavba pavilonu C pro transfuzní oddělení.

2006 - Pavilon B - realizace vnitřní hydraulické plošiny pro vozíčkáře a pacienty na lůžku ZP 350.

2006 - Pavilon C - uvedení hematologicko-transfúzního oddělení do provozu po celkové rekonstrukci a přístavbě objektu.

2006 - Implementace komplexního informačního systému (klinický, ekonomický, technický, managerský).

2007 - Pavilon B - oddělení nukleární medicíny - dodávka vyšetřovacího přístroje Spect/CT včetně stavebních úprav.

2007 - Pavilon U - stavební úpravy 1.NP pro centralizované laboratoře oddělení klinické biologie.

2007 - Lékárna - realizace čistých prostor v 2.NP - pracoviště přípravy cytostatik.

2008 - Pavilon F - stavební úpravy 2.NP pro chod očních ambulancí.

2008 - Pavilon G - radiologické oddělení - výměna přístrojové techniky (mamografu) na RDG oddělení včetně dodávky klimatizace pro vyšetřovnu.

2008 - Pavilon C - zprovoznění Babyboxu - provozovatel Ludvík Hess.

2008 - Pavilon V/A - výměna vyšetřovacího přístroje CT - Briliance 64 včetně stavebních úprav pro oddělení radiologie v 1.NP pavilonu chirurgických oborů.

2009 - Pavilon T - zřízení aplikačních místností (nadace ČEZ) a zprovoznění edukační místnosti oddělení onkologie.

2010 - Pavilon L - stavební úpravy 1.NP a 1. PP severního křídla pavilonu L (interní ambulance a zázemí personálu).

2010 - Pavilon H - nová část - rekonstrukce západního traktu pavilonu H - zprovozněno moderní Hemodialyzační středisko - v 2.NP dialyzační sál s kapacitou 18 lůžek a křesel, v přízemí interní ambulance – peritonální dialýza, nefrologie a endokrinologie.

2010 - Pavilon O - zřízení plynového ohřevu TUV pro oddělení mikrobiologie, patologie a parazitologie.

2011 - Pavilon L - přemístění dispečinku DRNR z areálu Záchranné služby.

2011 - Pavilon M - dětské oddělení - napojení objektu na středotlakou přípojku plynu.

2011 - Pavilon U - Pavilon V/D - zprovozněna Potrubní pošta mezi centrálními laboratořemi a chirurgickým pavilonem V/D.

2012 - Pavilon A - ředitelství - zřízení muzea ošetřovatelství v prostorách bývalé nemocniční knihovny.

2012 - Pavilon B - oddělení nukleární medicíny - vybudování čistých prostor pro pracoviště přípravy radiofarmak.

2012 - Pavilon B - oddělení nukleární medicíny - výměna vyšetřovací scintilační gamakamery BrightView včetně souvisejících stavebních úprav.

2012 - Pavilon O - úpravy příjmové laboratoře oddělení mikrobiologie 1.NP.

2012 - Pavilon V/C - 4.NP - stavební úpravy pro lůžkovou část neurologického oddělení přestěhovaného z pavilonu H.

2012 - Pavilon V/C - 3.NP - Stavební úpravy pro lůžkovou část ženského oddělení gynekologie.

2012 - Pavilon G, O-P, S, V/A-D, Lékárna, Vrátnice - Ekologizace vybraných objektů areálu SN Opava - Zateplení fasád, střešních plášťů a výměna výplní otvorů fasád (okna a vstupní dveře budov). Investiční akce spolufinancovaná se Státním Fondem Životního Prostředí.

2012 - Pavilon L - Zateplení a výměna střešní krytiny celého objektu.

2013 - Pavilon E - stavební úpravy 2.NP pro chod aplikačních místností a ambulancí hematologie přestěhovaných z pavilonu T .

2013 - Pavilon H - přestěhování oddělení rehabilitace z budovy W do prostor 1.NP pavilonu H.

2013 - Pavilon F - rekonstrukce operačního sálu očního oddělení v 2.NP včetně vybavení lékařskou technikou.

2013 - Pavilon N - zahájení výstavby nového pavilonu interních oborů demolici mobilních buněk.

2013 - Pavilon R - vybudování Zařízení péče o děti s kapacitou 24 míst pro děti zaměstnanců, stavební úpravy objektu a úpravy venkovních ploch.

2013 - Propojení pavilonů G - pavilonu L rozvodem medicinálního stlačeného vzduchu, upgrade automatického vjezdového systému AS Parking.

2014 - Pavilon T - zřízení spisového archivu zdravotnické dokumentace z uvolněných prostor oddělení hematologie.

2014 - Pavilon R - realizace fasády objektu sloužícího od r. 2013 jako školka = Zařízení péče o děti.

2014 - Pavilon U - realizace vzduchotechniky a chlazení centrální laboratoře oddělení klinické biologie.

2015 - Pavilon N - dokončení výstavby, dodávka nového vybavení pro pavilon interních oborů zdravotnickou technologií a spuštění provozu 09/2015.

2015 - Pavilon L - propojení staré interny a nového pavilonu interních oborů N, oprava havarijního stavu chodby na části L3.

2015 - Pavilon O - dílčí stavební úpravy mikrobiologické laboratoře - pracoviště kontroly sterility.

2015 - Pavilon S - stavební úpravy koupelen pacientů S1-S2, realizace nové vyšetřovny a skladu zdravotnických pomůcek v dispozici bývalého zákrokového sálku 2.NP, dále dílčí úpravy dle požadavků Hasičského záchranného sboru.

2015 - Lékárna - dovybavení dílčích pracovišť (galenické laboratoře, umývárny skla) klimatizačními jednotkami.

2015 - Rekreační zařízení Horní Lipová - dokončena výměna oken v celém objektu.

2015 - Areál Olomoucká - revitalizace areálové zeleně, obnova výsadby stromů - Akce spolufinancovaná se Státním fondem životního prostředí.

2015 - Pavilon E - výměna vstupních dveří, dílčí stavební úpravy včetně výměny části podlahových krytin na dermatovenerologickém oddělení.

2015 - Pavilon L - započat stavebně-technický průzkum, aktualizace provozně-dispoziční studie.

2015 - Pavilon R - dokončeno zateplení fasády.

2015 - Opraveno parkoviště mezi pavilony N a O-P.

2015 - Přesun plicního oddělení z budovy Franciscanea (pavilon D) na pavilon N (lůžková část) a pavilon L (ambulantní část).

2015 - Pavilon V - výměna klimatizační jednotky na vyšetřovně CT, doplnění 3. stupně filtrace pro vzduchotechniku č. 15 - Pavilon V/B - 2.NP - urologického oddělení), úprava chladicí jednotky TRANE.

2015 - Dílčí stavební úpravy zázemí řidičů DZS na Lepařově ulici.

2016 - Pavilon L - dokončen stavebně-technický průzkum včetně základových konstrukcí.

2016 - Pavilon N - rozšíření kamerového systému, instalace posuvných dveří na N3, zřízení pracoviště telefonistek (přesun z pavilonu A) .

2016 - Pavilon V - výměna hepafiltrů vzduchotechnických zařízení.

2016 - Přesun geriatricko-doléčovacího oddělení z budovy Franciscanea (pavilon D) na pavilon L.

2016 - Pavilon E - výměna střešní krytiny a klempířských prvků střechy, realizace nové hromosvodové soustavy.

2016 - Areálová úprava systému vytápění.

2016 - Pořízení Magnetické rezonance MR Ingenia 1,5T na pavilon G - radiologie.

2017 - Pořízení skiagraficko-skiaskopického přístroje na pavilon G - radiologie.

2017 - Pořízení přístroje mamograf Hologic Selenia Dimensions na pavilonu G - radiologie.

2019 - Pořízení scintigrafického přístroje Symbia na pavilonu B – nukleární medicína.

2020 - Pořízení přístroje CT Brilliance iCT Elite na oddělení V - radiologie.

2020 - Pořízení optického tomografu na pavilonu F - oční oddělení.

2020 - Rekonstrukce a přístavba budovy Domov sester - akce spolufinancována PNO, vznik kožní ambulance, CPP a bytových jednotek pro SNO.

2020 - Zateplení II - památkově chráněné budovy - obnova fasád, výměna oken a zateplení střech - pavilony A, B, E, F, K a L.

2020 - Vnitřní rekonstrukce pavilonu K - stomatologie.

2021 - Rekonstrukce pavilonu H - 3 nové lůžkové stanice pro geriatrii.

2021 - Rekonstrukce pavilonu F - část rehabilitace.

2022 - Vnitřní stavební úpravy části pavilonu M - dětské.

2022 - Pořízení skiagrafického přístroje na pavilon G - radiologie.

2022 - Oprava parkovacích a přilehlých prostor před pavilonem A.

2023 - Náhrada všech autoklávů na centrální sterilizaci včetně plazmového sterilizátoru.

2023 - Kompletní výměna operačních světel, stativů a operačních stolů na všech zákrokových sálech operačních oborů.

2023 - Vnitřní stavební úpravy pavilonu S - infektologie.

2023 - Rekonstrukce a přístavba pavilonu T - onkologie.

2023 - Oprava značné části nevyhovujících chodníků.

2023 - Rekonstrukce východního a severního křídla pavilonu L, sanace suterénu, nové gastroenterologické sálky, nová stanice GDO, Paliativní ambulance.

2023 - Rekonstrukce a přístavba části pavilonu V/D - chirurgie.

2023 - Pořízení hybridní gamma kamery SPECT/CT na pavilonu B - nukleární medicína.

HISTORIE DAT V OBRAZECH
SEZNAM DOSAVADNÍCH ŘEDITELŮ

V seznamu jsou uvedeni ředitelé Heiderichova institutu, Slezské zemské nemocnice, Zemské nemocnice, Župní nemocnice, Státní oblastní nemocnice, Nemocnice s poliklinikou (bez ředitelů OÚNZ), Slezské nemocnice, Státní slezské nemocnice a Slezské nemocnice v Opavě.

1805 - Leopold Heiderich

1807-1817 - Anton Weiser (12. 9. 1807 - znovuotevření nemocnice)

1817-1829 - Ignatz Dohnal

1829-1844 - Frantz Ehrlich

1844-1848 - Alois Wlassak

1848-1868 - Fabian Rokita

1868-1904 - Ernst Freissler

1905-1926 - Fritz Pendl

1926-1930 - Jindřich Urbánek

1931-1938 - Bohuslav Buriánek

1938-1945 - Fritz Pendl, Julius Langer

1945-1951 - Bohumír Santeřík

1951-1959 - Josef Palyza

1959-1960 - Cyril Vojtek

1960-1966 - Zdeněk Dedek

1966-1977 - František Síbek

1977-1981 - Jan Volný

1982-1983 - Jan Němec

1983-1990 - MUDr. Milan Ticháček

1990-1992 - MUDr. Radomil Laník, MUDr. Řehoř Motyčka

1992-1996 - Ing. Jiří Havlíček

1996-1997 - Pavel Sobek

1997-2002 - MUDr. Marián Staňo

2003-2005 - MUDr. Milan Cvek

2006-2008 - Ing. Tomáš Stejskal

2008-2011 - MUDr. Milan Cvek

2011-2019 - MUDr. Ladislav Václavec

2020-současnost - Ing. Karel Siebert, MBA


Web od Linelab.