Slezská nemocnice v Opavě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
HEMATOLOGICKO-TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ - pavilony C, E a U
   
Primář: MUDr. Stejskal Lukáš
553 766 490
lukas.stejskal@nemocnice.opava.cz
   
   
Vrchní sestra: Miklušová Monika
553 766 491
monika.miklusova@nemocnice.opava.cz
   
Důležité kontakty a telefonní čísla
zástupce primáře MUDr. Adamová Dagmar 553 766 495
evidence dárců krve   553 766 493
lékaři úseku dárců krve   553 766 429
hematologická ambulance   553 766 449
hematologická laboratoř 553 766 478, 553 766 498
konziliární mobil - lékař HTO (v pracovní dny od 7:00 do 15:30 hod.)   724 486 679
pohotovostní služba laboratoří, expedice transfúzních přípravků a krevních derivátů 553 766 492
OSVĚDČENÍ O REGISTRACI

V květnu 2017 obhájily všechny úseky hematologicko-transfuzního oddělení Slezské nemocnice v Opavě Registraci NASKL a splnily podmínky Auditu II.

Osvědčení o registraci   Osvědčení o registraci   Osvědčení o splnění podmínek Auditu II Osvědčení o splnění podmínek Auditu II
DOKUMENTY KE STAŽENÍ
Laboratorní příručka Laboratorní příručka HTO Slezské nemocnice v Opavě
Seznam laboratorních vyšetření Seznam laboratorních vyšetření HTO
Žádanka o isoserologické vyšetření a o transfúzní přípravky Žádanka o isoserologické vyšetření a o transfúzní přípravky
Žádanka o autologní odběr krve Žádanka o autologní odběr krve
Centrální žádanka Akord Centrální žádanka Akord
Dotazník spokojenosti Dotazník spokojenosti
Dotazník spokojenosti Dotazník spokojenosti
AKREDITACE PRO SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Hematologicko-transfuzní oddělení Slezské nemocnice v Opavě p.o. je akreditováno ke vzdělávání v oborech specializačního vzdělávání:

a) lékařů dle zákona č. 95/2004 Sb. pro obor Hematologie a transfúzní lékařství,
b) VŠ nelékařů dle zákona č. 96/2004 Sb. pro obor Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků - Klinická hematologie a transfúzní služba.

ODDĚLENÍ V MÉDIÍCH
Dárci krve ve Slezské nemocnici Opava   [ 26.07.2017 ]
Den dárců krve přichystal několik překvapení   [ 19.03.2017 ]
Odběr kostní dřeně - zákrok opředený mýty pohledem pacienta   [ 27.06.2014 ]
VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA
StreetView prohlídka vstupu na kožní oddělení a ambulance hematologického oddělení (pavilon E)
TRANSFÚZNÍ ÚSEK (pavilon C)
Odběr dárců krve a krevních složek, výroba transfúzních přípravků

Transfúzní oddělení zajišťuje odběry dárců krve a krevních složek pro výrobu transfúzních přípravků, odběry plazmy pro výrobu krevních derivátů a dále odběry autotransfúzí.

U všech provedených odběrů je dle platné legislativy pro transfúzní službu prováděno kompletní vyšetření vzorků v předepsaných testech. Transfúzní oddělení zpracovává odběry na příslušné transfúzní přípravky a vstupní suroviny pro výrobu krevních derivátů. Zajišťuje jejich uskladnění a expedici klinickým oddělením SNO a dalším zdravotnickým zařízením. Zpracovatelům plazmy je expedována zmražená plazma pro výrobu krevních derivátů.

Všechny požadované procesy výroby probíhají dle zásad SVP (Správné výrobní praxe) a jsou kontrolovány pomocí vnitřních a externích kontrol. Na základě výsledku kontroly Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) bylo vydáno "Povolení k výrobě". Vlastní kontroly rovněž provádí zpracovatel plazmy.

Na transfúzním oddělení je vyráběna standardní řada transfúzních přípravků - koncentráty červených krvinek, krevních destiček a přípravky plazmy.

Seznam a označení transfúzních přípravků:

• erytrocyty bez "buffy coatu" resuspendované - EBR,
• erytrocyty deleukotizované resuspendované - ERD,
• plazma pro klinické využití z plné krve a z aferézy - P, PA,
• trombocytární koncentrát deleukotizovaný - TAD,
• autologní přípravky pro autotransfúzi (standardně - erytrocyty bez "buffy coatu" resuspendované pro autotransfuzi - EBR, plazma z plné krve pro autotransfúzi, zcela výjimečně na základě indikace se zhotovuje plná krev pro autotransfúzi).

Pro výrobu krevních derivátů je určena čerstvě mražená plazma z plné krve nebo z aferézy (přístrojový odběr plazmy).

Bližší informace o procesu odběru krve a o dalších náležitostech dárcovství krve naleznete na webových stránkách SNO v sekci Pro dárce krve nebo na stránkách Společnosti pro transfúzní lékařství ČR.

Transfúzní laboratoř

Transfúzní laboratoř provádí kompletní vyšetření vzorků dárců krve a vzorků odběrů v testech předepsaných legislativou pro transfúzní službu.

Dále provádí imunohematologická laboratorní vyšetření vzorků pacientů - tato vyšetření jsou zajišťována jak v denním provozu, tak i ve 24-hodinové nepřetržité službě:

• kompletní předtransfúzní vyšetření pro klinická oddělení SN v Opavě (testování krevních skupin, podskupin a screening erytrocytárních protilátek; vlastní test kompatibility),
• došetření vzorků pacientů při pozitivním screeningu nepravidelných protilátek a při nevyhovujících zkouškách slučitelnosti (kompatibility) - také ve spolupráci s Krevním centrem FN Ostrava,
• došetření potransfúzních reakcí.

Dle požadavků ambulantních lékařů a klinických oddělení jsou prováděna i další laboratorní vyšetření (příjem vzorků a provedení vyšetření v pracovní dny od 7:00 do 15:30 hodin):

• imunohematologické vyšetření a screening infekčních markerů - dle indikací odborných lékařů - gynekologů,
• imunohematologické vyšetření dítěte a matky po porodu,
• screening infekčních markerů (vyšetření zaměřená diagnostiku hepatitid B, C (HBsAg, antiHCV), HIV, syphilis (TPHA, RPR),
• imunohematologické vyšetření pacientů zahrnující stanovení krevní skupiny a screening erytrocytárních alloprotilátek i autoprotilátek,
• vyšetření některých HLA antigenů (B13, B15, B17, B27).

Při došetření patologických nebo nejasných nálezů spolupracuje transfúzní laboratoř SNO s pracovišti vyššího typu - Krevní centrum Ostrava, Ústav hematologie a krevní transfúze Praha, Národní referenční laboratoře pro jednotlivé infekční onemocnění.

Kompletní nabídka laboratorních vyšetření je uvedena na našich stránkách v sekci Ceník hrazených výkonů a služeb - Ceník centrální laboratoře.

Expedice transfúzních přípravků a krevních derivátů

Transfúzní oddělení Slezské nemocnice v Opavě zásobuje transfúzními přípravky a krevními deriváty oddělení nemocnice v Opavě a další zdravotnická zařízení.

HEMATOLOGICKÝ ÚSEK (pavilony E a U)
Hematologické ambulance (pavilon E, 1. patro)

Hematologická ambulance poskytuje komplexní léčebně – preventivní péči v oboru klinické hematologie.

V roce 2008 se pracoviště přihlásilo k auditu organizovaném odbornou společností , ve kterém uspělo a stalo se tak součástí sítě tzv. regionálních center s rozšířenou hematoonkologickou péčí v České republice. Od počátku roku 2009 v rámci tohoto centra poskytujme komplexní péči pacientům se zhoubnými nádory krvetvorby - maligními lymfomy, chronickou lymfocytární leukémií, mnohočetným myelomem a pacientům s myelodysplastickými syndromy indikovanými k chelatační léčbě. Disponujeme jako jedno z mála pracovišť v České republice možností aplikace tzv. biologické léčby, jedná se o přípravky MabThera, Velcade, Myrin a Exjade.

Úzce spolupracujeme s centrem intenzivní hematologické péče - Hematoonkologickou klinikou FN Olomouc a III. interní klinikou FN Olomouc, které přebírají péči o pacienty vyžadující vysokodávkovanou intenzivní chemoterapii či transplantaci krvetvorných buněk, popř. podání dalších specifických léčiv jako je MabCampath, Zevalin, Revlimid a další.

Velmi dobrý ohlas u pacientů vyvolává pocit tzv. rodinného prostředí s osobním přístupem personálu v podmínkách menší nemocnice a také možnost léčit se v místě bydliště bez nutnosti dojíždění do velkých center. Léčba probíhá ambulantně v hematologickém stacionáři se třemi lůžky, který se nachází v prostorách hematologické ambulance.

Velkou výhodou Hematologicko – transfúzního oddělení je možnost vlastní výroby vysoce kvalitních transfúzních přípravků pro pacienty po chemoterapii podle aktuálních potřeb a návaznost na komplex Centrálních laboratoří při Slezské nemocnici v Opavě.

V případě nutnosti jsou pacienti hospitalizováni na interním oddělení Slezské nemocnice v Opavě.

Spektrum činností:

• diagnostika a léčba poruch krvetvorby,
• diagnostika a léčba poruch hemostázy,
• diferenciální diagnostika změn v krevním obraze a v koagulogramu,
• provádění sternálních punkcí a trepanobiopsií,
• aplikace cytostatik, biologické léčby,
• aplikace infúzí, transfúzních přípravků a jiné podpůrné terapie.

Provozní doba: denně od 6:30 do 15:30 hodin.
Ordinační hodiny: denně od 7:00 do 14:00 hodin, přestávka na oběd od 13:00 do 13:30 hodin.
Organizační pokyny:
Pacienti jsou k hematologickému vyšetření objednáváni:

• telefonicky, kdy je nabídnut nejbližší volný termín,
• osobně s doporučením k hematologickému vyšetření, kdy požadavek prostuduje lékař a dle závažnosti klinického stavu je pacient vyšetřen ihned nebo je objednán na vhodný termín.

Odběry vzorků krve:

• dle předchozího objednání se odběr vzorku krve provádí od 7:00 do 10:00 hodin na pavilonu U (je nutné dodržet termín objednání),
• pokud se jedná o speciální odběr, provádí se přímo na pavilonu E (určuje lékař).

Práce v hematologické ambulanci je organizována tak, že odběr vzorků a vyšetření lékařem jsou prováděny v odlišné dny. Ve vyjímečných případech, tzn. u pacientů, kteří jezdí sanitkou, u onkologických a velmi těžce nemocných pacientů, odebíráme krev v týž den, kdy je provedeno i vyšetření lékařem.

Ordinační hodiny a rozpis lékařů jsou uvedeny v sekci Ambulance.

Hematologická laboratoř (pavilon U)

V hematologické laboratoři je prováděno kompletní vyšetření krevních obrazů, rutinní a speciální koagulační vyšetření, cytologie kostní dřeně, cytologie uzlin, speciální cytochemické barvení a jiná požadovaná vyšetření.

Kompletní nabídka laboratorních vyšetření je uvedena na našich stránkách v sekci Ceník hrazených výkonů a služeb - Ceník centrální laboratoře.


 
   
Smluvní zdravotní pojišťovny:
111 201 205
207 211 213
 
Aktuality a média
Oddělení
Naše muzea
Pro pacienty
Odborná veřejnost
O nemocnici
Kontakt
Slezská nemocnice v Opavě,
příspěvková organizace
Olomoucká 470/86, Předměstí
746 01 Opava
Tel: 553 766 111 (ústředna)
Fax: 553 766 884
IČO: 47813750
DIČ: CZ47813750
ID datové schránky: q2ak7ru
Bankovní spojení:
19-0633950217/0100,
KB Opava, a.s.
Registrace:
Obchodní rejstřík vedený
Krajským soudem v Ostravě,
odd. Pr., vložka 924